Zoeken en vinden


Het woord van God uit het Nieuwe Testament leert ons dat je moeite moet doen om te verkrijgen waarnaar je hunkert. Doch wie een kind van God is geworden, ontvangt het zelfs in de slaap. Want de Hemelse Vader weet wat Zijn zoon behoeft. Hiervoor is een goede relatie wel vereist.

Gebedsverhoring

De Hemelse Vader verhoort onze gebeden. Zie hiervoor onderstaande toezeggingen van Hem.

Matheus 7:7-12
a. Bid en u zal gegeven worden
b. Zoek en gij zult het vinden
c. Klop en u zal open gedaan worden
Want een ieder die bidt, ontvangt. En wie zoekt, die vindt. En wie klopt, hem zal opengedaan worden.
De Hemelse Vader zorgt ervoor dat uw gebeden beantwoord worden. En het zal u gegeven worden wat nuttig voor u is.

Mijn Advies voor een zorgeloos leven is:

Alles wat gij wilt, dat de mensen u doen, doet gij hun aldus. Want dit is de wet en de profeten.
   Weest liefdevol en barmhartig voor je medemens;
   Weest genadigd en vergevend;
   Weest vriendelijk en zoekt de vrede;
   Weest zachtmoedig en bewaar je zelfbeheersing;
   Weest trouw en goed voor een ieder;
   Weest bereid te vergeven en vergeving te vragen
In zo'n onderlinge omgang heeft onze God, Schepper van de hemel en aarde welbehagen. En uw waardering en loon door de Vader is groot.

Met vriendelijke groet,
Ruben Poetai

De Geest

Leven door de Geest.>

Gehoorzaamheud aan God

https://www.fecebook.com/mijntoekomst
De gehoorzaamheid aan God
Ieder mens dient in gehoorzaamheid van  God te leven.
Maar vanwege allerlei verdrukkingen op de aarde is dat niet mogelijk.
Het gevolg is dat ongehoorzaamheid in iedere persoon voorkomt.
Om dit te overleven en nog op goede voet met de almachtige God te staan,
heeft Hij een bijzondere weg voor de mens gemaakt.

Iedert mens woprdt door God geschapen uit een vader en moeder.
En iedereen is verantwoording aan Hem verschuldigd van het leven  hij leidt.
Het leven stoelt op gerechtigheid, rechtvaardigheid en vredelievendheid.
Doch de mens is er niet in geslaagd zo te leven. De verdrukkingen op de aarde ligt daar aan de basis.
Een ontaardde mens kan niet voor het aangezicht van God komen. De band tussen God en mens is stuk.
Het herstel vindt plaats door de genade,
De genade vernietigt de begane zonden en draagt er zorg voor dat de nieuwe zonden vergeven worden.

Hierdoor blijft een begenadigde mens altijd zonden vrij. Bij terugkeer gaat zo'n persoon regelrecht naar God toe om voortaan in zijn heerlijkheid te leven.
Deze mensen worden genoemd: De heiligen van God; Bruid van Christus; Priesters van God.
Emanuel.

DE EINTIJD

DE EINDTIJD Wat is de eindtijd? De eindtijd is de overgangstijd. In deze periode wordt genadetijd beƫindigd en begint de periode van het oordeel. Kenmerkend zal het zijn dat er 31/2 jaar voorspoed zal zijn en daarna komt 31/2 jaar zware verdrukking. En aan de volken worden allerlei regelgeving van bovenop opgelegd uit te voeren; waaronder aanbidding van het beeld van de koning die aangesteld wordt te regeren over alle volken. De mensen Welke mensen zullen in die tijd op de aardbodem te vinden zijn? Alle mensen die nog leven en de genade van God hebben geweigerd en leven volgens hun eigen richtlijnen of richtlijnen die anderen hun geleerd hebben. Waar zullen de mensen leven die de genade van God geaccepteerd hebben? Vlak voor de tijd dat de verdrukking begint, worden deze mensen door God opgenomen in de hemel. Terwijl ze leven, zullen ze levend naar de hemel gaan. Hun lichamen zullen niet sterven, noch in ontbinding gaan. Uw dienaar: Emanuel

BEMOEDIGING

De God en de Mens
God houdt van alle mensen.
Hij toetst de rechtvaardige en de goddeloze. En wie geweld bemint die haat Hij(Ps.11:5). We zien dit heel duidelijk ten dage van de zondvloed. Toen werden de mensen geweldenaars(Gen.6:5) en Hij vernietigde allen door een zondvloed. Slechts 8 rechtvaardigen spaarde Hij. Toen zei God tot Noach: "Het einde van al wat leeft is door Mij besloten(Gen.6:13). Want zie, Ik ga een watervloed over de aarde brengen om al wat leeft, waarin een levensgeest is, van onder de hemel te verdelgen. Alles wat op de aarde is, zal omkomen(Gen.6:17).
Zie dan, geachte lezers, de liefde Gods is groot, maar het kan niet tegen onrecht.

Wat is onrecht?
Antwoord: Alles wat tegen de wetten van God indruist. Na de zondvloed vernietigde God weer Sodom en Gomorra en de omliggende steden en dorpen. Maar Hij redde uit Sodom de neef van Abraham, genaamd Lot en zijn dochters. Zijn vrouw kwam om, helaas.
Lot's vrouw sterft in de vlucht.

Het is belangrijk stil te staan bij wat Lot's vrouw deed tijdens de vlucht, zodat zij omkwam. Want ze werd een zoutpilaar. Ze was geen levende vrouw meer. Ze was geen vrouw en moeder meer. Ze verloor haar totale mens-zijn.
Wat gebeurde er?
God had hen opdracht gegeven vlucht om uw levenswil, sta nergens stil in de Streek, en zie niet om(Gen.19:17).
Maar tijdens de vlucht, keek lot's vrouw om en werd zoutpilaar(Gen.19:26).
God vernietigde Sodom, Gomorra en Streek met zwavel en vuur uit de hemel(Gen.19:24).
Een volgende vernietiging staat weer voor de deur. En de Here God roept tot alle mensen: Vlucht, vlucht uit Babylon!

Wat is Babylon in deze spraakgebruik?
Het is de wereld waarin wij leven. De wereld vol met ongerechtigheid. Wij leven en letten alleen op ons leven. En bijna altijd is dat de enige weg. De weg waardoor God's negatieve oordeel op ons komt.
En dat is kenmerkend voor Babylon.
 Zo'n oordeel brengt geen voorspoed voor de levende. Je graaft als het ware je eigen graf.
Maar die almachtige God die ons liefheeft, kent onze situatie, want Hij heeft als mens hier op de aarde geleefd, de problemen en de verdrukkingen meegemaakt en daarom een weg voor ons bereid om ons, de mensen, te helpen om uit die situatie te ontsnappen.
En dat heet genade van God.

De Genade van God
Mijn lieve vrienden en vriendinnen, onthoudt dit woord goed. En let op wanneer ik over genade ga schrijven.
Want ik wil jullie als relatie van vriendschap voor altijd in het nieuwe Koninkrijk hebben voor meer vrolijkheid en plezier. En onze hemelse Vader zal ons met vreugde ontvangen en ons de grootste eer geven.
Ik ben uw dienaar: Emanuel

GODS PROFETEN

GODS PROFETEN


God brengt niemand in verzoeking, ook niet zijn eigen kinderen. Indien iemand verzocht wordt, komt dat door zuiging van zijn eigen begeerte in de richting van het kwade(zie Jac.1:13-14). Gods kinderen, genaamd de bruid van Christus zijn immuun gemaakt voor begeerten. Mocht het eens toch verkeerd gaan, dan vergeeft hun hemelse Vader hen. Ze kunnen wel getuchtigd worden, maar nimmer hun zoonschap verliezen, noch hun aanstaande Koninkrijk en koningschap, hetgeen hun beroep wordt tezamen met de Here Jezus.

De satan profeteerde ook aan Adam en Eva te eten van de boom van goed en kwaad, dan zouden zij worden als God. Wat is echter van hun bestaan geworden, toen ze dat deden?  Ze werden uit het Paradijs verwijderd en vanaf toen moesten ze hart werken met hun lichamen om voort te bestaan.Die zelfde satan gaat nog steeds rond met profeteren van leugens. Hij gaan rond als briesende leeuw, door leugens te profeteren en voor te houden als goddelijke waarheid om zodoende de argeloze mensen te strikken in zijn net en voor eeuwig in verderf te storten.

Gelukkig kan hij de leden van de bruid van Christus nimmer tot eeuwig verderf strikken, omdat zij in en door de genade leven. Ze zijn kinderen van God geworden door de genade. Daarom vergeeft hen al hun zonden en verkeerdheden. Dit maakt dat de satan hen niet kan roven uit de hand van God. Zo bewaart God hen en Hij voorziet alles wat ze nodig hebben. En Gods genade is voor eeuwig; niemand kan het doen ophouden of vernietigen. Het is tot stand gekomen door het offergave van de Here Jezus waarbij Hij zijn eigen leven gaf. Het is het levenswerk van deze Hogepriester, in opdracht en begeleiding van de Vader in de hemel. Niet de Joden hebben Hem gedood, maar Hij heeft zijn leven zelf afgelegd om weder te nemen(Joh.10:17-18).

Controleer daarom elke profetie met het Woord van God uit de Bijbel. Als het niet overeenkomt, geloof het niet. Want alles wat God voor de mens heeft, staat in de Bijbel. Niets houdt Hij geheim; alles heeft Hij bekendgemaakt door zijn profeten en apostelen. Alleen zij die uit de Bijbel profeteren, spreken de waarheid, die van God komt.


Ruben.

 

HET WOORD VAN GOD

HET WOORD VAN GODHet woord van God wordt ook wel de belofte van God genoemd.


De beloften van God zijn voor alle mensen. Ze zijn niet voor dieren of geesten(engelen) of voor beelden.
God heeft een lichaam zoals wij een lichaam hebben. De almachtige God is levende God. Hij is geen geest of beeld. Hij heeft lichaam en geest. De Geest van God(Later nog meer over). Hij heeft ons geschapen naar zijn beeld.

Ieder mens moet leren reageren op de beloften des Heren(God). Wanneer iemand niet juist reageert op een belofte van God, heeft die belofte geen nut voor hem.
Een belofte is het woord van God die de mens aanspoort in actie te komen conform het woord. Blijft de actie uit, dan is die belofte nutteloos. Zolang de reactie uitblijft, duurt ook de nutteloosheid voort. Maar zo gauw iemand in actie komt, doet God zijn werk in de mens door dat woord. Het resultaat van die aanvaarde belofte (woord) wordt merkbaar, soms direct, soms na verloop van tijd.
God geeft garantie dat het woord zal doen waartoe Hij het woord gezonden heeft(gegeven heeft).


Hij zegt over zijn woord: "Ik waak over mijn woord om dat te doen(Jer.1:12)"
"Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan", zei Jezus, de Zoon van God(Mat.24:25)............ *
Want zoals regen en sneeuw uit de hemel neerdalen en niet daarheen wederkeren, maar de aarde doorvochtigen en vruchtbaar maken, zaad doen uitspruiten en brood verschaffen aan de eters, zo zal mijn woord zijn, dat mijn mond uitgaat(Jes.55:10). Nou, dit biedt ons zekerheid, want God kan niet liegen,

Een mens die de belofte verstaat, zal amen zeggen(Dat betekent: "Ja, zo is het"), een mens die het niet verstaat, zal het negeren op in te gaan,
Zijn er mensen die de beloften zullen negeren? Studie van de o.a. volgende teksten laat dat raden.
In Joh.6:39 zegt Jezus: "Alles wat de Vader Mij geeft, Ik zal daarvan niets laten verloren gaan". Dus uitverkiezing vindt door de Vader plaats. Verder zegt Jezus in Joh.6:44-46: "Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader hem trekke en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage". En Jesaja profeteerde in Jes.54:13: " En al uw zonen zullen leerlingen des Heren zijn", hetgeen de Here Jezus alsvolgt herhaalde: "En zij zullen allen door de Vader geleerd zijn. Een ieder die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij". De Redder is de Vader, want Hij kiest het uit. Jezus is het Woord dat eeuwig leven geeft. Heilige Geest is de Persoon die opwekt, allen die eeuwig leven aanvaard hebben. Door genade zijt gij behouden door geloof(Ef.2:8). Genade=Jezus door geloof. U kunt ook zeggen: "Door Jezus wordt gij behouden". Gelukkig zijn zij die de beloften horen, geloven en toepassen in hun leven.
Alle mensen hebben gezondigd en derven daardoor het komende Vrederijk.
Doch door de genade wordt de werking van de zonde vernietigt en de deur naar het Vrederijk wordt geopend.
Er is dan geen veroordeling meer, maar je ontvangt vergeving en wordt een kind van de almachtige God.

Om een voorstelling te maken hetvolgende: Denk hoe in de geneeskunde bacteriƫn worden gedood met antibiotica en de persoon geneest. Zo verlost genade een persoon.

Een vraag aan jullie allemaal: Wat gaat gebeuren wanneer een persoon de genade van God weigert?

Emanuel